Finansiering

Det er viktig å finne ut om din ide virker. Testing og utvikling av ide kan være kostbart, men sentralt i en kommersialiseringsprosess. Utvikling av prototype eller annen form for "Proof of Concept" øker ekstern interesse og mulighet for videreutvikling. TTO har i kraft av å være en kommersialiseringsaktør aksess til og god erfaring med å søke en rekke finansieringskilder for nettopp dette formålet:

NTNU Discovery
NTNU Discovery er en finansieringsordning rettet mot potensielt kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU. Ordningen er finansiert i fellesskap av NTNU, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Sparebank1 SMN. NTNU Discovery tildeler prosjektmidler etter søknad på inntil 1 million kroner. En ekstern gruppe (tildelingskomité/jury) bestående av seks erfarne, profesjonelle, uavhengige aktører vurderer og beslutter tildeling av støttebeløp.

FORNY-verifiseringsmidler.
Prosjekter i tidlig fase har ofte høyere risiko enn hva proffesjonelle investorer kan akseptere. FORNY er Forskningsrådets program for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet. Programmet støtter verifiseringsaktiviteter knyttet til å avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial, testing av konsept, teknologi eller prototype, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodell, sikring av rettigheter, eller etablering av kontakt med kunder og brukere.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har en rekke virkemidler primært rettet mot selskaper alene eller selskaper i sammarbeid med godkjent forskningsinstitusjon. "Forsknings- og utviklingskontrakter" (IFU/OFU), "Skattefunn" eller "Etablerertilskudd" er spesielt aktuelle i følge med våre egne selskapsetableringer.

Andre pre-seed fond
Som aktiv aktør i innovasjonsbransjen holder TTO seg oppdatert, er godt kjent med og søker midler med tanke på teknologiverifisering fra andre pre-seed fond som for eksempel Medtech Trondheim, Novo Seed o.l.

Idé-konkurranser
Både med tanke på ideutvikling, energipåfyll og tilgang til utviklingsmidler er ofte prosjekt fra TTO representert ved forskjellige idekonkurranser for eksemepl i regi av Start Støtte, Venture Cup, DNBs innovasjonspris, o.l.


Vi tar ansvar for søknadsskriving og oppfølgning av tilgjengelig finansieringsmidler som kan passe for din ide. Prosjekter fra TTO har til nå tiltrukket seg over 160 millioner kroner i privat- eller offentlig prosjektfinansiering. Mesteparten av disse midlene er blitt benyttet til frikjøp av din arbeidstid i forbindelse med ideutvikling.

Har du en idé du vil diskutere med oss?